Voor alle pagina's van deze site: klik op
                            
www.universele-beschaving.nl
     

D e f i n i t i e s

 

Belazer-moraal

Onder afwezigheid van enig moreel besef of natuurlijk menselijk respect en in obsessie door egoisme, egocentrisme en overlevingsmentaliteit de andere mens misleiden of bedriegen voor egoistische doeleinden in de stellige overtuiging dat daar niets mis mee is.

 

Beschaving, universele

Een onafhankelijke universeel menselijke cultuur waarin iedere individuele mens zich kan ontwikkelen tot zijn of haar hoogste menselijk potentieel, en waarin iedere individuele mens kan leven vanuit zijn of haar hoogste menselijke kwaliteiten.

Een universele menselijke beschaving kan alleen voortkomen uit de innerlijke beschaving van de individuen waar zij uit bestaat.

 

Broederschap:

Gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf.

Hieruit volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid.

Is bij velen onder ons verdrongen door confrontatie met respectloos gedrag van anderen; overlevingsmentaliteit, egoistische belazer- mentaliteit, "economisch" denken enz.

Tevens door conditionering en inprogrammering met respectloos egocentrisch en egoistisch overlevingsgedrag van anderen in media en computerspelletjes.

Broederschap en gevoelens van menselijke verbondenheid zijn in essentie liefde.
Het woord "broederschap" past daarom ook niet in onze egocentrische sociaal-darwinistische "cultuur". . . . .

 

Conditionering

Mentale- en gedrags-beinvloeding door systematische inprogrammering met een bepaalde informatie; alles wat we in ons leven leren betekent uiteindelijk ook een zekere conditionering.

 

Conditionerings-bewustheid:

Uit directe innerlijke waarneming je ervan bewust zijn hoe de informatie waarmee je ingeprogrammeerd bent een gedrags, denk, en emotioneel automatisme in je veroorzaakt.

Alsook wanneer, hoe, door wie of wat,  en in welke omstandigheden de inprogrammering met het conditionerend effect plaats vond.

Uit Conditioneringsbewustheid kun je een negatief conditioneringseffect corrigeren, verzwakken, en op den duur zelfs te niet doen.

Bijvoorbeeld: wraak- en straf-conditionering door ouders en familie, vrienden, leraren, media, en computerspelletjes.

 

Consensus

Gelijkvoelendheid, van gelijke mening, gelijke visie, of gelijkgestemdheid.

Wanneer er een consensus ontstaat over de meest fundamentele normen en waarden, kunnen alle andere normen en waarden hieruit afgeleid en hieraan getoetst worden.

 

Consolideren

Iets ergens mee vastleggen, verduurzamen of sterk maken.

 

Criminaliteit

Respectloos, mens- samenlevings- of natuurvijandig en schadelijk gedrag vanuit egocentrisme, boosheid en/of negatief (gedemoniseerd) zelf- mens- of wereldbeeld.

 

Demonisering:

De suggestie creeren dat een ander mens niet menselijk is, maar een negatief of gevaarlijk gekwalificeerd object of subject.

Echter ook met betrekking tot meerdere mensen, een ander volk, ras of cultuur.

Demonisering betekent weinig of geen respect voor de andere mens of mensen.

 

Egocentrisme:

Jezelf, je ego steeds het allerbelangrijkst maken.
Hoe belangrijker we onszelf maken, hoe minder oog we hebben voor de andere mens, en hoe respectlozer we leven. Echter ook hoe blinder, oppervlakkiger en ongelukkiger we leven.

Egocentrisme komt voort uit conditionering; door emotionele verwaar- lozing, negatieve ervaringen met antisociaal gedrag van anderen,  inprogrammering met competatieve mentaliteit (beter moeten zijn dan anderen), en sociaal darwinisme.

Egocentrisme creeert dus ook egocentrisme. Ons egocentrisme komt steeds voort uit het egocentrisme van anderen . . . . .

Egocentrisme staat tegenover innerlijke bescheidenheid, innerlijke integriteit, mensvriendelijkheid en empathie . . . . .

Zij belemmert alles wat te maken heeft met onze hoogste menselijke waarden . . . . .

 

Egoisme:

Uit egocentrisme geen oog hebben voor de ander.
Jezelf, je ego belangrijker maken dan de ander, wanneer het om verdeling of het toeeigenen van iets gaat.

Niet hetzelfde als hebzucht.
 
 

Empathie:

Ons inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.
Een van onze allerbelangrijkste sociaal-menselijke kwaliteiten.

 

Empirisch:

Op gebied van het reele directe ervaren; in tegenstelling tot rationeel, theoretisch, filosofisch of geloofs-gebonden.

 

Empirinomisch:

Ervarings-benoemend; geheel los en vrij van theoretische of rationele verklaringen.

 

Fundamentele educatie:

Ervarings-gerelateerde educatie van fundamentele en universele normen en waarden met hun verbanden en implicaties.

Programmering en conditionering in combinatie met zowel uiterlijk als introspectief waarnemen van ons sociaal en mentaal functioneren.

Creeert inzicht in fundamentele universele normen en waarden en empathie, alsook conditioneringsbewustheid en individuele verantwoordelijkheidsbewustheid.

 

Geweld:

Met geweld wordt over het algemeen de gewelddadige agressie bedoeld die voortkomt uit egocentrisme, onbewustheid, frustratie en respect- loosheid.

Respectloosheid uit het ontbreken van het fundamentele besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf; uit het ontbreken van empathie.

Daarnaast echter ook uit een negatief of gedemoniseerd zelf- mens- en wereldbeeld.

 

Harmonie:

Kun je gevoelsmatig bezien als een prachtig mooie ontspannende samenklank, of ook mathematisch als samenpassende verschillende golflengten die een veelvoud van elkaar vormen in een zekere wetmatigheid.

 

Hebzucht:

Niet precies hetzelfde als egoisme; het verlangen om iets te bezitten of over iets te beschikken, wat je als mooi, aantrekkelijk, fijn etc. ervaart.

 

Hoogste universele waarden:

De algemeen als hoogst benoemde ervaarbare gegevenheden in het menselijk bestaan.

(Datgene wat we het minst graag zouden verliezen)

Deze zijn in eerste instantie: geluk en liefde

Ook de normen als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid kunnen tot onze hoogste en meest fundamentele waarden gerekend worden.

Daarnaast echter ook nog eigenschappen of kwaliteiten als empathie, innerlijke bescheidenheid, verantwoordelijkheids-bewustheid en innerlijke integriteit.

 

Innerlijke bescheidenheid:

Een bescheidenheid die je naar buiten toe niet hoeft te laten zien, en welke ontstaat uit respect en innerlijke integriteit.
En in diepere zin ook uit besef van sterfelijkheid, nietigheid en rechtloosheid in de oneindige immensiteit van het bestaan.

Een der hoogste fundamenteel-menselijke kwaliteiten.

Innerlijke bescheidenheid vormt een tegenwicht voor verlangens-obsessie en de ongelukkige negatieve toestand van (event. subtiele) onvrede die daar uit voortkomt.

 

Introspectie:

Naar binnen kijken, en waarnemen hoe we innerlijk functioneren.

 

Kwaliteiten, hoogste menselijke:

Dit zijn die menselijke kwaliteiten die nodig zijn voor de realisatie van onze hoogste menselijke waarden.
Alle andere menselijke kwaliteiten (of deugden) komen hieruit voort.

 

Normen

Aangenomen of overeengekomen beoordelings-uitgangspunten.

Morele normen zijn algemeen aanvaarde  (en zo in zekere zin gestan- daardiseerde) bepalingen, die een uitgangspunt vormen voor de beoor- deling van gedrag in termen van juist of onjuist, en die een waarde als uitgangspunt hebben.

Onze normen geven de grenzen aan voor sociaal aanvaardbaar gedrag.

Tegelijkertijd benoemen en stimuleren zij echter ook sociaal gewenst gedrag.

In religieuze termen zou je ook kunnen zeggen dat zij bepalen wat goed is en wat kwaad is.

 

Normen en waarden

Hoewel normen meestal meer van sociale aard zijn, en waarden meestal meer van individuele aard, zijn zij toch niet los van elkaar te zien.

Wanneer we geluk als de hoogste individuele waarde in ons leven zien, dan kan dat ook een zekere norm worden om vanuit te leven. Een individuele norm dus . . . . .

En wanneer we respect als hoogste en meest fundamentele norm in de samenleving zien, zullen we dat respect ook gaan zien als een individuele waarde . . . . .

Dit geld ook voor vele andere normen en waarden.

 

Obsessieve levenswijze:

Hiermee wordt bedoeld de "normale" levenswijze van de moderne westerse mens, in onbewuste bezetenheid van duizend en een verlangens, angsten en wanen, die onze levenskwaliteit ongemerkt verpest en ons belevingsvermogen van onze hoogste menselijke
waarden blokkeert.

 

Overlevingsmentaliteit:

Een agressieve, respectloze en egocentrische mentaliteit vanuit een veelal paranoide mens- en wereldbeeld; alsof het in ons leven voortdurend  zou gaan om overleven in plaats van samen leven.

 

Programmering:

Systematische toediening van informatie die veelal ook een conditio- nerend effect zal hebben (denk ook aan "hersenspoeling"). 

In feite ongeveer hetzelfde als "leren", en "educatie", echter niet altijd vrijwillig.

 

Religieuze dictatuur:

Religie als hoogste en/of enige authoriteit die de kwaliteit van een samenleving of cultuur bepaalt, dicteert en bestuurt.

 

Respect:

Komt van re–spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. (creeert bescheidenheid)

Afgedwongen respect: Je kijkt naar iemands macht, kracht of potentieel waardoor hij angst, ontzag of gevoelens van minderwaardigheid in je creeert, en jij jezelf ten opzichte van hem wat minder belangrijk maakt.

Aangeleerd respect: Ingeprogrammeerd beheerst en ingehouden gedrag ten opzichte van de ander. In feite een ingeprogrammeerde act.
(slechts uiterlijke bescheidenheid, die je niet echt ervaart)


Spontaan en natuurlijk menselijk respect: Komt voort uit de waarneming en het besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.

Hieruit ontstaan gevoelens van verbondenheid en sympathie.

Ons gedrag zal hieruit respectvol zijn, in die zin, dat we "goed kijken" naar de ander, veel rekening houden met die ander, om hem of haar op generlei wijze te benadelen.

Respect kunnen we zien als onze hoogste sociaal-menselijke waarde, maar  ook als onze hoogste menselijke norm.
Daarnaast echter ook als onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteit. Dit laatste kan echter gemakkelijk leiden tot hyposcrisie.

 

Sanctie:

Een gedefinieerde en vastgelegde hoeveelheid straf.
                
 

Sociaal darwinisme

Een visie op het leven als zijnde een overlevingsstrijd waarbij steeds de beste of sterkste overleeft in een natuurlijk selectieproces.


Deze visie heeft echter geen enkele wetenschappelijke basis en is ook onjuist gebleken.
De overgeblevenen in de evolutie zijn en waren niet steeds de sterksten of de "besten".

Wanneer deze visie echter wordt geprojecteerd op een menselijke samenleving, is zij in strijd met de sociale aard van ons menszijn, alsook met het evolutieproduct beschaving.  
(wetenschappelijk erkend in de sociobiologie)


Gevolgen:

Sociaal darwinisme wordt door veel mensen met een gefrustreerde agressieve en egocentrische mentaliteit vaak gekozen als excuus voor antisociaal en egocentrisch gedrag.

Denk bijvoorbeeld aan "het recht van de sterkste".

Velen hebben na het verwerpen van een geloof in een Gods-authoriteit min of meer gekozen voor de wilde natuur als een soort ideaal-voorbeeld om vanuit te leven.
Begrijpelijk, omdat wij immers allen deel zijn van de natuur.
Dit kan echter ook gemakkelijk leiden tot een sociaal-darwinistische levensvisie.

 

Universele normen en waarden:

Normen en waarden, onafhankelijk van enige cultuur, religie of filosofie.

 

Waarde, hoogste menselijke:

Die menselijke waarde  die we als de belangrijkste ervaren, en die we het minst graag zouden willen missen.

 

Waarden:

Die gegevenheden in het menselijk bestaan die we als  belangrijk ervaren, en waar we ons mee verbonden voelen.

 

Wraak:

Agressie uit boosheid om een verlies.

Dit kan zowel verlies zijn van eer, aanzien of macht etc., als het verlies van bezit of personen.

Hoewel natuurlijk en begrijpelijk, is zij slechts een respectloze of respect-arme boosheidsreactie.
                                                  
(zie ook www.wraaknemen.nl)
 

 

 

                  . . . . . . . Leef om gelukkig te zijn . . . . . . .