Fundamentele waarden en normen

   Over onze meest fundamentele waarden, normen en kwaliteiten en hun
         verbanden. Over de maakbare samenleving, en over eenheid
                                      in de samenleving 

                      
Voor alle pagina's van deze site: klik op
                               
www.universele-beschaving.nl

        

U n i v e r s e l e   m o r e l e   b a s i s                   
Grondgedachte   

Alleen de hoogste universele menselijke waarden, de meest funda- mentele menselijke normen en de hoogste menselijke kwaliteiten kunnen een universele morele basis vormen voor een menselijke samenleving.

Echter om universeel te kunnen zijn, dienen deze waarden alleen reele, en algemeen erkende empirische* waarden zijn, die geheel onafhankelijk zijn van enig religieus geloof, cultuur of filosofie.

Om deze hoogste universele waarden te beschermen en voor iedere mens in de samenleving realiseerbaar te kunnen maken, is ook kennis en bewustheid nodig van onze meest fundamentele normen.

Daarnaast is voor de realisatie van onze hoogste menselijke waarden ook ontwikkeling nodig van onze hoogste morele kwaliteiten.

 


Onze hoogste universele waarden
 

Geluk, de hoogste en meest universele waarde
             en gemeenschappelijke individuele waarde

Liefde, gemeenschappelijke individuele waarde

vrede, individuele en sociale waarde

Vrijheid, individuele en sociale waarde

Respect, hoogste sociale waarde

Rechtvaardigheid, sociale waarde

Gelijkheid, sociale waarde

Democratie, sociale waarde

Universele rechten van de mens

(grond)wettelijke waarden.

De functie van al deze waarden is om voor iedere individuele mens de hoogste universele waarde van geluk realiseerbaar te maken . . . . . .

 


Onze meest fundamentele normen

De belangrijkste fundamentele normen in een samenleving zijn:

Respect

Rechtvaardigheid

Vrijheid

Gelijkheid

Democratie

Universele mensenrechten

(grond)wettelijke bepalingen


De belangrijkste functie van deze normen is om onze hoogste waarden te beschermen en voor iedere mens realiseerbaar te maken . . . . . .

Respect is de basisnorm, waar alle andere normen uit voortkomen.

Deze normen zijn echter geen opgelegde normen, maar hoofdzakelijk (educatieve) toetsingsconcepten.

     


Onze hoogste morele kwaliteiten
 

Integriteit

Gevoelens van verbondenheid

Empathie

Rechtvaardigheid

Verantwoordelijkheids-bewustheid

Realisme

Humaan idealisme

Intelligentie

Dit zijn onze hoogste menselijke kwaliteiten die nodig zijn om voor iedere mens de realisatie van de hoogste universele waarden mogelijk te maken.

En zowel voor onszelf, als voor de andere mens in de samenleving.

Ook creeren deze morele kwaliteiten een sociaal gedrag dat ver binnen onze belangrijkste fundamentele normen valt.

     


Geluk, onze hoogste universele waarde

De hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens is geluk, omdat geluk onze hoogste kwaliteit van leven is, en direct verbonden met de essentie van ons menszijn, als- ook met de ervaarbare zin van ons bestaan . . . . . . .


Alles voor geluk

Alle andere fundamentele universele waarden als l iefde, vrede, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, enz.  zijn er uiteindelijk om tot geluk te kunnen komen . . . . . .

En ook alle universele fundamentele normen zijn er om uiteindelijk tot geluk te kunnen komen . . . . . .

Geluk is daarom de hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens.


Individuele waarde

Geluk is een individuele levenskwaliteit die slechts mogelijk is onder afwe- zigheid van innerlijke barrieres als onvrede, mentale spanning, negativiteit, stress, agressiviteit, egoisme, overlevings-obsessie, egocentrisme, angst, zorgen, enz.
                                                           
(zie ook www.levenskwaliteit.nl)


Sociale aspecten

Hoewel ons geluk en innerlijke levenskwaliteit in eerste instantie onze eigen individuele verantwoordelijkheid zijn heeft ons geluk echter ook nog zekere sociale aspecten.

Zo kunnen veelal ook anderen ons geluk en levenskwaliteit beinvloeden.
Bijvoorbeeld vanuit een respectloze negatieve levenshouding uit sociaal darwinisme, overlevingsmentaliteit en egocentrisme; of door machts- misbruik, agressie en geweld, etc.

Echter ook in positieve zin, vanuit gevoelens van verbondenheid, sympa- thie, empathie, respect en integriteit . . . . . .


Opvoeding

Een ander belangrijk sociaal aspect is onze opvoeding, educatie en condi- tionering door anderen.
Zij kan ons vermogen tot geluksbeleving enorm bevorderen of ook in de weg staan (innerlijke barrieres).

 


Ons hoogste menselijke vermogen

Omdat geluk en liefde de hoogste waarden zijn in het leven van iedere mens, is ons hoogste menselijke vermogen ons vermogen
tot beleving van geluk, liefde en al het positieve wat daarmee
samenhangt . . . . . .

Van groot belang is dan ook ons besef en inzicht van wat ons individuele vermogen tot geluksbeleving in de weg staat.

Dit is in eerste instantie onze conditionering tot egocentrisme, en daar- naast ook onze gespannen obsessieve manier van leven waar we ons doorgaans nauwelijks bewust van zijn . . . . . .

Fundamenteel voor ons vermogen tot geluksbeleving zijn ook onze hoogste morele kwaliteiten als innerlijke integriteit, gevoelens van verbondenheid, en empathie.


De beste omstandigheden

Een samenleving die gebaseerd is op de hoogste menselijke waarden, normen en kwaliteiten biedt de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van ons hoogste menselijke vermogen.

Fundamenteel hiervoor is echter het totaal loslaten en afwijzen van onze egocentrische cultuur van het "sociaal darwinisme" met al haar negatieve implicaties.
                                                         (zie pag. "Huidige samenleving").

           


Respect, onze meest fundamentele norm

Het meest fundamentele principe van elke samenleving bestaat uit gevoelens van verbondenheid die ontstaan uit de waarneming en het besef , dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf . . . . . 

Vanuit dit (veelal onbewuste) gevoel van verbondenheid en het besef  dat de ander wezenlijk is als wijzelf respecteren we de ander.

Door ons besef van het fundamentele belang van ons menselijk respect hanteren wij haar ook als onze belangrijkste norm;  want respect vormt het uitgangspunt voor al onze andere fundamentele normen als rechtvaardigheid, democratie, gelijkheid en universele mensenrechten, alsook voor al onze wettelijke normen.


Moeilijke omstandigheden

Wanneer in zekere omstandigheden ons spontaan en natuurlijk menselijk respect ontbreekt, is respect als onze hoogste morele norm van grote waarde.

Want wanneer wij respect bewust als onze belangrijkste en meest  funda- mentele morele norm beschouwen, kan zij ook in moeilijke omstandig- heden ons gedrag bepalen, en zo respectloos gedrag tussen mensen voor- komen; alsook de eventueel hieruit voortkomende agressie.

Bijvoorbeeld, respectloos gedrag van anderen roept boosheid en demoni- sering in ons op, en daarmee ook al gauw een neiging tot respectloos gedrag van onszelf (door die demonisering is die ander dan niet meer wezenlijk als wijzelf).

     


Respect, onze hoogste sociale waarde

Zonder respect kan er geen sprake zijn van een "samen-leving".

Zonder het fundamentele gegeven van spontaan en natuurlijk respect kan een samenleving geen werkelijke samen-leving zijn, want zonder deze zou er slechts tomeloze criminaliteit zijn en directe overlevingsstrijd . . . . . .

Werkelijk "samen" "leven" is een sociaal gebeuren in begrip, respect, verbondenheid en eenheid.

En alleen in zulk een samenleving kunnen de hoogste menselijke waarden voor iedere mens mamaximaal realiseerbaar worden;
en daarom is respect ook onze hoogste sociale waarde .

 


Integriteit , onze hoogste morele kwaliteit

Onze integriteit is zowel onze hoogste individuele, alsook onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteit .

Dit, in de eerste plaats omdat zij de belangrijkste basisvoorwaarde is voor het ervaren van liefde en geluk, de hoogste waarden in het menselijk bestaan.

En daarnaast ook, omdat integriteit de basisvoorwaarde is voor zowel de erkenning van onze hoogste morele normen, als ook naar hen te leven.

Onze integriteit is ook het enige antwoord op alle corruptie, kartelvorming en machtsmisbruik in de samenleving.
 
Vervolgens betekent integriteit sociaal bezien ook betrouwbaarheid, en creeert zo ook vertrouwen en gevoelens van menselijke verbondenheid in de samenleving, die weer een voorwaarde zijn voor spontaan en natuurlijk menselijk respect . . . . .

Ook is onze integriteit een voorwaarde voor de ontwikkeling van een duur- zaam humaan idealisme.

 


Humaan idealisme ,
een universele morele kwaliteit  

Met humaan idealisme wordt bedoeld een samenlevings-idealisme, dat zo- wel loyaliteit als verantwoordelijkheidsbewustheid impliceert ten opzichte van de samenleving.

Samenlevingsidealisme komt voort uit ons besef dat geluk de allerhoogste waarde is in het menselijk bestaan, en uit onze integriteit en het inzicht dat de levenskwaliteit van iedere individuele mens mede afhankelijk is van kwaliteit van de samenleving.

Humaan idealisme elimineert alle sociale isolatie en discriminatie.

Humaan idealisme vormt een belangrijke ondersteuning voor al onze fundamentele morele normen.

Humaan idealisme is het enige morele concept dat de samenleving als geheel ondersteunt, en is ook van fundamenteel belang voor elke politieke machtsvorm.

Humaan idealisme is echter politiek onafhankelijk en staat los van enige linkse of rechtse politieke voorkeur.

Humaan idealisme impliceert in feite een universeel mensheids-ideaal.

Humaan idealisme en onze hoogste morele kwaliteit van integriteit vormen samen een preventie tegen elke vorm van corruptie, kartelvorming en machtsmisbruik in de samenleving.

 


Universele waarden en normen
en onze wetgeving

Ook onze wetten en regels alsook hun toepassing en interpretatie dienen in overeenstemming te zijn met onze universele en meest fundamentele menselijke waarden en normen.

Onze meest fundamentele waarden en normen staan immers in direct verband met onze wetten en regels, die feitelijk ook normen zijn.


Preventierecht

Dit vraagt dan ook om vervanging van ons huidige respectloze en fascis- toide strafrecht door een pragmatisch en humaan "preventierecht".

Preventierecht gaat in beginsel uit van totale heropvoeding in plaats van straf voor criminelen, die feitelijk opvoedings- en cultuurslachtoffers zijn.
Het is zowel gebaseerd op veiligheid, rechtvaardigheid en realisme als op respect voor slachtoffers, daders en samenleving.

Preventierecht betekent een nieuwe, en meer humane rechtsorde en een ontspannener en leefbaardere samenleving.

                                                           

 *

 *


 *
 
 *

 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *

 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 * 
 *

 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *
 
 *

 *


 
 * 
 * * * * 
 
 
 *
 

 
 *
 

Event. klikken op alineas


 * *


 *

Event. klikken op alineas

          
O  v  e  r  z  i  c  h  t

       Kwaliteiten

Integriteit

Gevoelens van verbondenheid

Empathie

Rechtvaardigheid

Verantwoordelijkheids- bewustheid

Realisme

Humaan idealisme

Intelligentie

 

         Waarden

Geluk gemeenschappelijke individuele waarde

Liefde gemeenschappelijke individuele waarde

Vrede
individuele en sociale waarde

Vrijheid
individuele en sociale waarde

Respect
Hoogste sociale waarde

Rechtvaardigheid sociale waarde

Gelijkheid
sociale waarde

Democratie
sociale waarde

Universele rechten van de mens

(grond)wettelijke waarden.

       Normen

Respect

Vrijheid

Rechtvaardigheid

Gelijkheid

Democratie

Universele mensenrechten

(grond)wettelijke bepalingen

 

 

                                                                     (zie ook pagina "verbanden")
Voorwaarden

De eerste voorwaarde voor een algemene realisatie van onze hoogste mense- lijke waarden is educatie tot afwijzing van antisociale overlevingsmentaliteit en egocentrisme, en de hieruit voortkomende respectloze manier van leven.

En een andere voorwaarde is, ook zelf te gaan leven vanuit onze hoogste morele kwaliteiten, en zo probleemloos te leven binnen onze meest funda- mentele normen.

                        . . . . . . . Weet waarvoor je leeft . . . . . . .